Email : info@sayesazan.com

اجرای سایبان پارکینگ استانداری خراسان شمالی

اجرای سایبان پارکینگ استانداری خراسان شمالی
۹۶/۰۵/۰۱

سایبان مشهد

اجرای سایبان خودرو برای مجموعه های اداری در سراسر کشور توسط شرکت سایه سازان صورت میگیرد و فعالیت شرکت در این خصوص تنها منحصر به شهر مشهد نمیباشد.سایبان پارکینگ اجرا شده برای استانداری خراسان شمالی در شهرستان بجنورد از این نمونه فعالیتها میباشد.