Email : info@sayesazan.com

استفاده از عکس پروژه های سایه سازان توسط سایر شرکتها

۹۴/۰۸/۱۳

با توجه به اینکه خیلی از شرکتهایی که در زیر نام میبریم علیرغم تذکر و اعلام عدم رضایت کتبی این شرکت اقدام به انتشار تصاویر مربوط به سایبانهای اجرا شده توسط سایه سازان پاسارگاد در سایت و یا تبلیغات خود نموده اند ،لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان ، قبل از هر اقدامی از شرکتهای سازنده سایبان ،از صحت اجرای کارهای مورد ادعای آنان در تبلیغاتشان را از طریق درخواست نام و تلفن کارفرما یا قرارداد و نشانی پروژه ،اطمینان حاصل فرمایید.

شرکتهایی که از تصاویر سایه سازان پاسارگاد در تبلیغاتشون استفاده شده : سایه سازان مدرن ، سایه سازان سهیل ، مشهد سایبان ، سایه سازان سبک