Email : info@sayesazan.com

سایبان پارکینگ با حذف پایه های مزاحم

سایبان پارکینگ

 

 

 

سایبان پارکینگ خودرو با حذف پایه های مزاحم-اجراشده توسط سایه سازان مشهد. این سایبان ها با استفاده از خرپا و فونداسیون برای نگهداری همه بار سقف سایبان در یک طرف اجرا میگردند. اجرای سایبان یکطرفه برای خودرو ، به نسبت سایبان های پارکینگ دوطرفه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه بیشتر خواهد داشت .به همین دلیل توصیه ما به مشتریان سایبان همیشه در صورت عدم مزاحمت پایه سایبان خودرو به اجرای سایبانهای دارای پایه در دو طرف میباشد .اما در شرایطی که پایه برای پارک خودرو مزاحمت ایجاد کند بهترین راه حل اجرای سایبان با خرپا کنار دیواری میباشد.سایبان پارکینگ بالا در خیابان صارمی مشهد اجرا گردیده است.