Email : info@sayesazan.com

سایبان پارکینگ خودرو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد

سایبان خودرو سرخس

سایبان پارکینگ اجرا شده جهت خودرو های پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس با پوشش ۶ متری به همراه ۵۰ سانتیمتر پیشانی و پوشش خرپاهای جانبی تو سط سایه سازان مشهد . این سایبان جهت ۲۰ دستگاه خودرو سواری اجرا گردیده است. در خصوص اجرای سایبان های گروهی باید توجه نمود که بهترین سایه در صورتی حاصل میگردد که سایبان خودرو شمالی - جنوبی جانمایی گردد. همانطور که ملاحظه میشود این سایبان پارکینگ با توجه به جانمایی کارفرما شرقی - غربی در نظر گرفته شده است که سایه انداز برای خودرو های پارک شده کمتر از سایه بان خودرو شمالی جنوبی میباشد.